ทำเนียบการปกครองคณะสงฆ์

 คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
 คณะสงฆ์อำเภอเมืองพิจิตร
 คณะสงฆ์อำเภอสากเหล็ก
 คณะสงฆ์อำเภอวังทรายพูน
 คณะสงฆ์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 คณะสงฆ์อำเภอตะพานหิน
 คณะสงฆ์อำเภอโพทะเล
 คณะสงฆ์อำเภอบึงนาราง
 คณะสงฆ์อำเภอบางมูลนาก
 คณะสงฆ์อำเภอดงเจริญ
 คณะสงฆ์อำเภอสามง่าม
 คณะสงฆ์อำเภอทับคล้อ
 คณะสงฆ์อำเภอวชิรบารมี

songphichit_sanamluang_214
songphichit_sanamlua ...

songphichit_sanamluang_196
songphichit_sanamlua ...

songphichit_samnak0064
songphichit_samnak00 ...

แกลอรีภาพ

เว็บไซต์วัดในจังหวัดพิจิตร
 วัดหัวดง
 วัดฆะมัง
 วัดหนองสะแก
 วัดโพธิ์ประทับช้าง
 วัดทับคล้อสวนโพธิสัตว์

 สำมะโนครัวธรรม-ธรรมศึกษา
 คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 ระเบียบการสอบธรรมจังหวัด
 ระเบียบการพิมพ์ชื่อสอบ
 กรรมการตรวจข้อสอบบาลี
 แบบฎีกานิมนต์(ตัวอย่าง)
 แบบตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
 แบบบรรจุนิตยภัตสังฆาธิการ
 แบบตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งเลขานุการจังหวัด
 ตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาส
 ตราตั้งเจ้าอาวาส
 ตราตั้งรองเจ้าอาวาส
 ตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบล
 ตราตั้งเจ้าคณะตำบล
 ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล
 ตราตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
 ตราตั้งเลขานุเจ้าคณะตำบล
 ตราตั้งเลขาเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม
 ตราตั้งฐานาเจ้าคณะอำเภอ
 ตราตั้งเลขารองเจ้าคณะจังหวัด
 แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
 แบบขอพระราชทานสมณศักดิ์
 แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(ชพ.)
 แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(รจอ.)
 แบบขอตั้งสมณศักดิ์(จต.)
 แบบขอเลื่อนสมณศักดิ์(จต)
 แบบขอตั้งสมณศักดิ์ (รจร.)
 คู่มือปฏิบัติงานบรรพชาฯ

แผนผังหน่วยงาน
คณะสงฆ์อำเภอวังทรายพูน
Click เพื่อดูประวัติ
พระครูพิบูลประชานาถ
เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
Click เพื่อดูประวัติ
พระครูวิรุฬห์กันตธรรม
เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
Click เพื่อดูประวัติ
พระครูพิมลธรรมสุนทร
เจ้าคระตำบลวังทรายพูน เขต ๒
Click เพื่อดูประวัติ
เจ้าอธิการประสงค์ สติสมฺปนฺโน
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
Click เพื่อดูประวัติ
พระครูพิทักษ์คุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
Click เพื่อดูประวัติ
พระครูวิจิตรรตโนดม
เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
Click เพื่อดูประวัติ
ยังไม่ได้แต่งตั้ง
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
Click เพื่อดูประวัติ
พระปลัด มังกร ถามวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
Click เพื่อดูประวัติ
พระปลัด สหัสภัทรพงศ์ ปญฺญาวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๒
Click เพื่อดูประวัติ
พระสมุห์ อนุกรณ์ พุทฺธสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองพระ
Click เพื่อดูประวัติ
พระใบฎีกา ไพศาล สิริจนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
Click เพื่อดูประวัติ
พระใบฎีกา สมคิด นาถสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล

Copyright 2005-2012 คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร :: สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา : สามัคคี มีแต่ความเจริญ
Webmaster พระมหาอานนท์ อานนฺโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
วัดชัยมงคล อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๒๐
Tel. ๐๘ ๗๗๓๔ ๘๓๕๗ E-mail :: arnuntho@hotmail.com, arnuntho@gmail.com